top of page
IMG_5580.jpg

Vedtægter for Snorren
– byforbedrings- og bevaringsforening for Marstal

SnorrenLogo.png

Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er Snorren med baggrund i de for Marstal karakteristiske små smøger lokalt benævnt Snorrer. Foreningens hjemsted er Marstal Sogn.

§ 2. Foreningens formål er at værne om og sikre lokaliteternes særpræg og miljø bl.a. i forbindelse med om- og nybyggeri og ved revision af lokalplaner samt at søge at rette op på ”misvækster” i det bestående. Interesseområdet er Marstal Sogn.

§ 3. Foreningen ønsker at samarbejde med beslægtede foreninger og ønsker at bidrage positivt ved projekter inden for interesseområdet, gerne gennem snævert samarbejde med kommunale myndigheder.

§ 4. Som medlem kan optages enhver, uanset hjemsted.

§ 5. Foreningen forestås af en bestyrelse på 5-7 medlemmer hvoraf, med gyldighed for en kommunal valgperiode, Ærø Kommunes Teknik- og Havneudvalg vælger et medlem af sin midte. Marstal Søfarts-museum kan, blandt sine ansatte eller bestyrelsen, vælge en observatør for gensidig orientering mellem Museet og Snorren. Den valgte person har ikke stemmeret i Snorrens bestyrelse. Foreningen vælger 4-6 medlemmer for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer er på valg hvert år (rækkefølgen afgøres 1. gang ved lodtrækning). Af bestyrelsen skal mindst 5 personer have bopæl i Marstal Sogn.Generalforsamlingen vælger desuden årligt 2 suppleanter og en revisor samt en revisor­suppleant. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslags-givende.

Generalforsamlingen er øverste myndighed i foreningen, den afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen og skal ske med mindst 8 dages varsel i de lokale dagblade eller annonceaviser. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte valg af dirigent, aflæggelse af beretning, aflæggelse af regnskab, fastlæggelse af kontingent, valg til bestyrelse og suppleanter, evt. forslag og even-tuelt. – Forslag fra foreningens medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest 3 dage før dennes afholdelse tilstiles bestyrelsen. Ekstraordinær general-forsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/5 af medlemmerne skrift-ligt og med angivelse af forhandlingsemner frem­sender begæring herom til bestyrelsen. I dette tilfælde skal den ekstraordinære forsamling finde sted senest 14 dage efter begæringens modtagelse. General­forsam­lingen er beslut­nings­dygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. En afstemning skal foregå skriftligt, såfremt mindst 2 medlemmer fremsætter ønske herom.

Ændringer af vedtægterne skal ske efter vedtagelse med majoritet af de fremmødte stemmer.

§ 6. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 13. april 2023.
Marstal den 13.04.2023, Hans Nielsen, formand

bottom of page